Príklad dobrej praxe: Trstená 2018 - Budúcnosť pre Európu


S blížiacou sa Septembrovou uzávierkou vám prinášame ukážku dobre praxe pre opatrenie
Družobné mestá.

 
Projekty Družobných miest spájajú partnerské mestá a obce. V rámci týchto projektov sa môžu realizovať krátkodobé podujatia/stretnutia občanov z partnerských miest či obcí, pričom podujatia musia byť zamerané na témy, ktoré sú v súlade s cieľmi programu Európa pre občanov. Uprednostňujú sa tie projekty, ktoré zohľadňujú aj viacročné priority programu.

 

V minulom roku získalo grant na takéto podujatie aj mesto Trstená. Na trojdňové podujatie s názvom Trstená 2018 - Budúcnosť pre Európu získali maximálnu možnú výšku grantu -  25 000€. Išlo o stretnutie 361 občanov partnerských miest v Trstenej. Na podujatí sa zúčastnili občania zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. V rámci podujatia sa účastníci mali možnosť dozvedieť o možnostiach zapojenia do dobrovoľníctva na lokálnej aj európskej úrovni, ako aj o rôznych typoch integračných mechanizmov krajín EÚ. Účastníci sa tiež oboznámili s úspešnými projektmi podporenými zo zdrojov EÚ, ktoré prispeli k fyzickej zmene prostredia, alebo podporili komunitný a sociálny život v obci.

 

V rámci podujatia sa uskutočnila aj verejná diskusia s názvom Význam solidarity v časoch krízy, ktorú zorganizovala informačná kancelária Europe Direct Trstená, či workshop, na ktorom účastníci prinášali nápady, ako by sa dali problémy v obci riešiť prostredníctvom aktívneho zapojenia občanov.

 

Súčasťou podujatia boli aj rôzne sprievodné kultúrne podujatia.

 

Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke mesta Trstená.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť