EKB navštevuje prebiehajúce projekty


12. septembra 2019 sme navštívili organizáciu GLOBSEC a pozreli sme sa, ako prebieha realizácia projektu EUact, ktorý bol podporený programom Európa pre občanov v marcovej uzávierke 2018 (Projekty občianskej spoločnosti). Išlo už o druhé tzv. Transnational Reflection Group meeting, stretnutie 26 pozvaných účastníkov z rôznych krajín EÚ. Podujatie otvorila jedna z koordinátoriek projektu Zuzana Podracká, následne Kinga Brudzinska prezentovala zhrnutie doterajších aktivít a výsledkov projektu EUact. Nižšie vám prinášame zhrnutie tejto prezentácie v slovenčine. 

Myšlienka projektu EUact – EP Elections and Beyond vznikla na základe opakovanej veľmi nízkej účasti voličov na Slovensku v eurovoľbách. Globsec sa v rámci tohto projektu snažil zistiť príčiny nízkej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a zozbierať názory mladých ľudí na fungovanie a súčasný stav Európskej únie. Do projektu boli prizvaní aj partneri z iných krajín, konkrétne išlo o organizáciu z Nemecka Das Progressive Zentrum, nadáciu Slavyani Foundation z Bulharska a strednú školu Higher School of International Relations and Social Communication z Poľska.

V rámci projektu sa realizujú viaceré aktivity, medzi ktoré patrí aj realizácia tzv. Transnational Reflection Group meetings. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2018. Rovnako sa realizovali aj viaceré fókusové skupiny nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Poľsku a Bulharsku. Každá z partnerských organizácií uskutočnila vo svojej krajine dve takéto fókusové skupiny s približne 10 účastníkmi vo veku od 18 do 30 rokov. Na základe získaných kvalitatívnych dát bola zostavená publikácia Young People, EU Citizenship and Activism

Kľúčovým zistením tejto publikácie je, že názory mladých ľudí z Nemecka na Európsku úniu sa dosť výrazne odlišovali od názorov mladých ľudí v ostatných troch krajinách. Pre mladých ľudí zo Slovenska, Poľska a Bulharska znamená EÚ predovšetkým ekonomický projekt s materiálnymi benefitmi, akými sú primárne kohézne a štrukturálne fondy, zvyšovanie životnej úrovne v jednotlivých členských krajinách a pod. Pre mladých ľudí v Nemecku je EÚ primárne politickým projektom. 

Aby sme to zjednodušili, tieto 4 krajiny by sme mohli označiť 4 rôznymi prívlastkami. Najviac proeurópskou krajinou je Nemecko, najviac euroskeptickou krajinou je Slovensko. Mladí ľudia v Nemecku vedeli jasne zaujať stanovisko k mnohým európskym témam, pričom respondenti zo Slovenska prejavovali skôr nezáujem pri niektorých otázkach a európskych témach. Najviac názorovo rozdelenou krajinou je Poľsko. Mladí ľudia z Poľska vnímajú na jednej strane ekonomické benefity vstupu Poľska do EÚ, na druhej strane sa obávajú príliš veľkého vplyvu Bruselu. Respondenti z Bulharska mali najväčšiu dôveru v európsky projekt a mali najmenej výhrad k EÚ

Ďalšími aktivitami projektu boli verejné debaty vo všetkých projektových krajinách, ktorých hlavným cieľom bolo diskutovať s mladými ľuďmi, prečo je dôležité zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu. Prvé podujatie sa uskutočnilo v Berlíne, na ktoré boli pozvaní kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu. Druhé podujatie sa uskutočnilo v Sofii, na ktoré boli pozvaní viacerí hostia, medzi inými aj poslanci Európskeho parlamentu. Na tretie podujatie, ktoré sa uskutočnilo v poľskom Lubline, boli pozvaní členovia poľského a Európskeho parlamentu, ako aj iní aktéri politického života v Poľsku či zástupcovia z akademického prostredia. Posledné podujatie sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Ekonomickej univerzity. Hlavným rečníkom podujatia Slovensko v EÚ po roku 2019 bol predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. V druhej časti podujatia sa uskutočnila panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička či vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Diskutovalo sa primárne o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu či o tom, aké bude miesto Slovenska v EÚ po roku 2019. 

Volebná účasť sa v tohtoročných eurovoľbách zvýšila vo všetkých projektových krajinách okrem Bulharska, kde sa dokonca znížila. Volebná účasť na Slovensku bola 22,74% (https://vysledky-volby.eu/narodne-vysledky/slovensko/2019-2024/). Na porovnanie, volebná účasť na Slovensku v roku 2014 bola 13,05% (https://vysledky-volby.eu/volebna-ucast/). 

Zuzana Podracká potom predstavila priebeh a výstupy prvého tzv. Transnational Reflection Group meeting, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2018. V minulom roku boli účastníci rozdelení do fókusových skupín, v rámci ktorých prezentovali svoj postoj a svoje odporúčania, pričom sa diskutovalo v rámci týchto piatich tematických okruhov: 

  • vzdelávanie a príležitosti pre mladých, 
  • migrácia, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, 
  • životné prostredie a udžateľnosť, 
  • zamestnanosť, sociálne veci a inklúzia, 
  • EÚ ako globálny hráč. 

Podrobný opis priebehu stretnutia spolu s odporúčaniami mladých lídrov z minuloročného stretnutia si môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke projektu

Ešte predtým, ako sa účastníci stretnutia rozdelili do tematických pracovných skupín, sa uskutočnila krátka diskusia s vedúcou tímu ekonomických analýz Zastúpenia EK na Slovensku Líviou Vašákovou a zvolenou poslankyňou Európskeho parlamentu Miriam Lexmann. Po vytvorení tematických pracovných skupín účastníci diskutovali na tieto témy: vzdelávanie, udržateľnosť, bezpečnosť, sociálne a ekonomické záležitosti a úloha EÚ vo svete. 

Druhý deň stretnutia (13. septembra 2019) sa začal panelovou diskusiou, ktorú viedla zástupkyňa riaditeľa pre výskum v GLOBSEC-u Alena Kudzko so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Františkom Ružičkom a s riaditeľom európskeho programu Medzinárodného republikánskeho inštitútu Thibaultom Muzerguesom. Potom boli účastníci znovu rozdelení do skupín, v rámci ktorých mali za úlohu naformulovať odporúčania európskym a národným zákonodarcom a tiež podnikateľskému a občianskemu sektoru. 

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť