Nová publikácia EKB! Úspešné slovenské projekty 2014 – 2018


Vydali sme novú brožúru, v ktorej predstavujeme šesť úspešných slovenských projektov podporených v rokoch 2014 až 2018. Brožúra prináša rozhovory s vedúcimi podporených slovenských projektov. 

Ide o projekty občianskeho združenia Post Bellum SK, V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže, mestskej časti Bratislava - Vajnory, Mestského úradu vo Fiľakove, Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a organizácie GLOBSEC. V rozhovoroch sme sa pýtali na to, ako si vyberali partnerov do projektu, ako si rozdelili úlohy s partnermi, aké typy aktivít realizovali, ako prebiehalo šírenie výsledkov projektu, či na to, čo považujú za najväčší úspech či najväčšiu výzvu realizácie projektu. 

Cieľom tejto publikácie je nielen predstaviť samotné podporené projekty a tak priblížiť témy, ktoré grantový program Európa pre občanov podporuje, ale rovnako dúfame, že publikácie bude nápomocná žiadateľom o grant pri písaní projektových žiadostí a úspešným grantistom pri implementácii ich projektov. 

V publikácii postupne predstavujeme všetky štyri typy výziev: Európska pamäť, Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti. Za stručnou charakteristikou jednotlivých výziev predstavujeme konkrétne projekty. 

Ako prvý predstavujeme projekt 2. svetová vojna vo východoeurópskych krajinách a vzdelávaní, ktorý uspel vo výzve Európa pamäť. V rámci tohto projektu boli zdokumentované spomienky preživších z čias 2. svetovej vojny. Na základe týchto príbehov boli navrhnuté 3 typy zážitkových vzdelávacích workshopov o 2. svetovej vojne pre študentov základných, stredných a vysokých škôl. 

Hlavným cieľom týchto workshopov je priniesť inovatívnu formu vzdelávania o udalostiach 2. svetovej vojny, pochopenie historických súvislostí, rozvoj komunikačných a argumentačných zručností účastníkov a ich schopnosti kriticky myslieť a rovnako tak prevencia xenofóbnych a rasistických postojov. 

Ďalej predstavujeme projekty mesta Trstená (realizovaný občianskym združením V.I.A.C.) a mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré uspeli vo výzve Družobné mestá. Hlavnou misiou týchto projektov je umožňovať stretnutia občanov partnerských miest, rozvoj miestnych komunít, podpora občianskej angažovanosti a pod. 

Ako štvrtý predstavujeme projekt Európska sieť sociálneho podnikania, ktorý uspel vo výzve Siete medzi mestami. Hlavným cieľom tohto projektu je pomôcť tým, ktorí majú ambíciu založiť sociálny podnik vo svojom meste/obci, ale taktiež zvýšiť povedomie o spoločenských a občianskych výhodách podnikov sociálnej integrácie. 

Na záver predstavujme dva slovenské projekty, ktoré uspeli vo výzve Projekty občianskej spoločnosti.

Projekt Univerzity Komenského CODES: Debaty o euroskepticizme zisťoval príčiny a rozsah euroskepticizmu na Slovensku a v ďalších piatich vybraných krajinách EÚ. Projekt bol ukončený záverečnou analýzov výsledkov výskumu projektu CODES, ktorej súčasťou bol aj návrh komunikačnej stratégie s odporúčaniami týkajúcimi sa komunikácie európskych záležitostí. 

Projekt organizácie GLOBSEC Voľby do EP: aktívna participácia občanov EÚ na všetkých úrovniach zase vznikol na základe opakovanej veľmi nízkej účasti voličov na Slovensku vo voľbách do Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom projektu bolo zozbierať názory mladých ľudí na fungovanie a súčasný stav EÚ a tiež skúmať príčiny nízkej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu. Projekt v súčasnosti stále prebieha. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 31. januára 2020. 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť