Projekt Globsecu EUact je úspešne ukončený


Záverečným podujatím v Bruseli koncom roka 2019 sa dovŕšila úspešná realiácia projektu EUact – European Parliament Elections and Beyond. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, bolo vyvrcholením projektu, ktorý prebiehal od novembra 2018. Projekt bol podporený v marcovej uzávierke 2018. Grant z programu Európa pre občanov získala organizácia Globsec v rámci výzvy Projekty občianskej spoločnosti. 

Počas 14 mesiacov organizácia Globsec v spolupráci s partnermi z Nemecka, Bulharska a Poľska zbierala návrhy a odporúčania mladých ľudí týkajúce sa fungovania a súčasného stavu EÚ. V rámci projektu sa realizovali fókusové skupiny, verejené debaty s mladými ľuďmi vo všetkých štyroch projektových krajinách a tzv. Transnational Reflection Group stretnutia na Slovensku, vedené hlavným partnerom projektu. Na jednom takomto stretnutí 12. septembra 2019 v priestoroch organizácie Globsec sme sa zúčastnili aj my. O priebehu stretnutia si môžete prečítať tu

V rámci projektu boli tiež vydané dve publikácie pod názvom Young People, EU Citizenship and Activism Vol.I. a Vol. II

Publikácia Young People, EU Citizenship and Activism Vol. II., ktorá je zároveň aj záverečnou správou celého projektu, zhŕňa kvalitatívne a kvantitatívne dáta zozbierané počas realizácie projektu. Publikácia obsahuje zrhrnutie názorov mladých ľudí zo štyroch rôznych krajín na EÚ, ale aj ich odporúčania a návrhy pre tvorcov politík EÚ, ktoré boli navrhnuté na stretnutiach mladých ľudí v rámci Transnational Reflection Groups realizovaných na Slovensku v priestoroch organizácie Globsec. 

Odporúčania boli formulované v rámci týchto tematických okruhov: 

  • vzdelávanie a príležitosti pre mladých ľudí,
  • životné prostredie a udržateľnosť, 
  • sociálne a ekonomické záležitosti,
  • úloha EÚ vo svete. 

Závery z tejto publikácie boli následne prezentované na záverečnom podujatí projektu EUact v Bruseli pod názvom From Sofia to Berlin: Young People, EU Citizenship and Acitivism

Podujatie otvoril stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík. Nasledovala panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnili: zástupkyňa generálneho riaditeľa v Európskej komisii pre krajiny východného partnerstva Katarína Mathernová, projektová manažérka z Bartelsmann Stiftung Anna Renkamp, výkonná riaditeľka Re-imagine Europa Erika Widegren a projektová manažérka z Carnegie Europe Maria Coomen. Podujatie viedla Zuzana Podracká z Globsecu. 

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť