Aktuálne informácie k implementácii projektov počas pandémie koronavírusu


Online semináre: 

-príjemcovia grantu, ktorí chcú požiadať o zmenu aktivít, napríklad na webináre, musia najprv kontaktovať agentúru EACEA; 

-ak im bude táto zmena schválená, príjemcovia grantu budú musieť poskytnúť dôkazy/ podporné dokumenty o počte účastníkov a tiež o krajine pôvodu zúčastnených;

- príjemcovia grantu môžu použiť: 

  • online registračný formulár, kde účastníci budú musieť uviesť ich štátnu príslušnosť; 
  • overiteľný zoznam účastníkov so stĺpcom pre štátnu príslušnosť a tiež pre kontaktné údaje;
  • hodnotiace formuláre, ktoré by mali obsahovať nasledujúce údaje: meno a štátnu príslušnosť;
  • e-maily ako rozoslané pozvánky, potvrdenia o účasti a pod. 

Všetky tieto informácie nájdete aj v tomto dokumente.

Stanovisko agentúry EACEA z 25.marca k aktuálnej situácii s koronavírusom: dôsledky na implementáciu programov riadených EACEA (stručné zhrnutie v slovenskom jazyku): 

Ak prijímatelia grantu nie sú schopní implementovať projekt z dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, ako prvý krok musia príjemcovia informovať agentúru EACEA e-mailom. E-mailom je potrebné kontaktovať toho pracovníka, s ktorým boli prijímatelia grantu doposiaľ v kontakte. E-mail je možné zaslať aj na príslušnú emailovú adresu: 

Európska pamäť (European remembrance):

EACEA-B3-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

Projekty občianskej spoločnosti (Civil society projects): 

EACEA-B3-CIVIL-SOCIETY@ec.europa.eu

Družobné mestá a Siete medzi mestami (Town twinning, Network of Towns) 

EACEA-B3-TT-NT@ec.europa.eu

Vo všeobecnosti platí: 

– cestovné a tiež náklady na ubytovanie účastníkov podujatí, ktoré nie je možné zrušiť alebo refundovať, sa budú považovať za oprávnené náklady. Príjemcovia grantu však budú musieť predložiť dôkazy o tom, že ich žiadosť o refundáciu bola zamietnutá; 

– príjemcovia grantu, ktorí chcú požiadať o predĺženie implementačného obdobia projektu, alebo tí, ktorí chcú požiadať o zmenu aktivít (napríklad na webináre), musia kontaktovať agentúru EACEA so žiadosťou o zmenu v kontrakte. 

Celé vyjadrenie agentúry EACEA v anglickom jazyku si môžete prečítať tu: 

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/coronavirus-implications-for-implementation-programmes-managed-eacea_en

Vyjadrenie agentúry EACEA zo 6. marca o vplyve koronavírusu na organizovanie podujatí (stručné zhrnutie v slovenskom jazyku): 

Prijímateľom grantov agentúra EACEA odporúčané, aby v rámci svojich možností zvážili zmeny aktivít napríklad na webináre a pod. V ostatných prípadoch môžu byť projektové aktivity zrušené alebo presunuté. O týchto zmenách je nutné informovať agentúru EACEA. 

Agentúra EACEA vo svojom vyjadrení tiež pripomína, že vo všetkých dohodách uzavretých medzi agentúrou EACEA a prijímateľmi grantov je tzv. force majeure doložka, ktorá môže byť uplatnená v prípade zákazu alebo obmedzení mobility prijatých národnými vládami. Oprávnenosť uplatnenia si tejto doložky force majeure bude posudzované na individuálnej báze. 

Celé vyjadrenie agentúry EACEA v anglickom jazyku si môžete prečítať tu:

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/news/information-for-beneficiaries-whose-activities-are-impacted-coronavirus_en

Viac informácií týkajúcich sa aktuálnej situácie môžete nájsť na: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

alebo na webovej stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC): 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers. 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť