Správa EACEA k výsledkom za rok 2019


Prečítajte si zhrnutie Správy agentúry EACEA k výsledkom za rok 2019 v slovenskom jazyku. 

Originálnu správu nájdete tu

V roku 2019 bolo celkovo prijatých vyše 1 500 projektových žiadostí o grant z programu Európa pre občanov, z ktorých bolo podporených vyše 370 projektov. Podporu v celkovej výške viac ako milión eur dostalo v minulom roku 40 slovenských žiadateľov. Slovensko sa tak aj v roku 2019 umiestnilo medzi prvými troma krajinami v počte podporených, ale aj v počte odoslaných projektových žiadostí (v minulom roku bolo prijatých celkovo 146 žiadostí o grant zo Slovenska). 

V rámci výzvy Európska pamäť bolo podporených 49 európskych projektov (celkovo bolo prijatých 262 žiaodstí), ktoré zahŕňali širokú škálu aktivít, ako napríklad rôzne typy informačných aktivít o nedávnych európskych dejinách, podujatia pripomínajúce si obete totalitných režimov v modernej európskej histórii, výstavy, konferencie, či divadelné predstavenia. Najväčšie precento podporených projektov sa venovalo téme občianskej participácie počas totalitných režimov a roku 1989, demokratickým revolúciám v strednej a východnej Európe a pádu Berlínskeho múru. Podporený bol aj 1 slovenský projekt. 

V rámci projektov európskej pamäti boli podporené aj tieto projekty: 

 • Spomienky na rok 1918 (Remembering 1918: European dream of becoming modern), ktorý sa venoval politickej, sociálnej a kultúrnej transformácii v strednej Európe po udalostiach v roku 1918, (Belgicko).
 • Ľudia s mentálnym postihnutím počas totalitných režimov v Európe (Memory Against Inhumanity: people with mental disorders under totalitarian regimes in Europe), (Taliansko).
 • Európske desaťročia (European Decades) bol projekt, ktorý zapojil občanov v ich miestnych komunitách do nasledujúcich aktivít: vedenie rozhovorov, návšteva múzeí a archívov knižníc, spolupráca na výskume vybraných historických udalostí (spoločenské a politické revolúcie z roku 1917 a pád impérií, začiatok druhej svetovej vojny 1938/1939, protestné hnutia a hnutia za občianske práva v roku 1968, Rímska zmluva 1957, rok 1989 a demokratické revolúcie v strednej a východnej Európe a pád Berlínskeho múru), (Španielsko). 
 • Queer curtain – 30 years of democracy for LGBTI people divadla NoMantinels sa zaoberá výskumom toho, ako sa žilo ľuďom patriacom do LGBTI komunity počas socializmu v Československu, ale aj v iných krajinách východného bloku. Tento projekt sa realizuje prostredníctvom zaznamenávania výpovedí a svedectiev o tom, ako sa tejto komunite žilo počas socializmu a ako sa jej žilo a žije po revolúcii. Na základe týchto výpovedí bude realizovaná výstava a tiež divadelná inscenácia. Viac info o projekte nájdete tu.(Slovensko). 

V rámci výzvy Družobné mestá bolo celkovo podporených 260 projektov (celkovo bolo prijatých 588 žiadostí), ktoré priniesli spoluprácu medzi vyše 1 300 mestami, obcami, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, nadáciami a pod. Do projektov družobných miest bolo v minulom roku zapojených viac ako 100 000 občanov. Podporených bolo aj 39 slovenských projektov.

V rámci projektov družobných miest boli podporené napríklad aj tieto projekty: 

 • For a United and Multicolour Europe: the 10th, Jubilee European Picnic bol projekt, ktorý sa realizoval v rumunskom meste Vadu Crisului pri príležitosti 30. výročia demokratických revolúcií v strednej a východnej Európe. V meste sa stretlo vyše 900 účastníkov z 8 rôznych európskych krajín, ktorí sa zúčastnili na interaktívnych prednáškach, diskusiách, kvízoch, ale aj na rôznych sprievodných kultúrnych podujatiach, (Rumunsko). 
 • Projekt Eurofest 19 sa uskutočnil v talianskom meste Comune di Este, kde privítal celkovo vyše 400 účastníkov z 5 rôznych európskych krajín. Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie povedomia o zdravotnom postihnutí v sociálnej, kultúrnej a športovej oblasti. Partnerské mestá si v rámci projektu vymenili osvedčené postupy a vypracovali plán na identifikáciu nových finančných prostriedkov pre organizácie, ktoré pracujú so zdravotne postihnutými, (Taliansko). 
 • Projekt Trstená 2019: Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu sa zameral na výmenu skúseností a názorov na aktuálne politické a hospodárske témy medzi zástupcami a občanmi družobných partnerských miest. V rámci projektu sa uskutočnoli rôzne workshopy, prezentácie príkladov dobrej praxe, neformálne diskusie a pod. Viac info o projekte nájdete tu. (Slovensko). 

V rámci výzvy Siete medzi mestami bolo celkovo podporených 36 projektov (celkovo bolo prijatých 259 žiadostí). Najväčšie percento projektov sa venovalo programovej priorite diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu. Veľmi často diskutovanými témami v rámci týchto projektov boli aj tieto témy: migračná kríza, stigmatizácia migrantov a menšín a solidarita v rámci EÚ. 

V rámci výzvy Siete medzi mestami bol podprený napríklad tento projekt: 

 • Street Participation for Active Citizenship in Europe (SPACE) bol dvojročný projekt, na ktorom participovala viac ako 500 účastníkov z 10 rôznych európskych krajín. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na diskusiu a výmenu názorov o EÚ a jej budúcnosti. Tridsať mladých ľudí bolo vyškolených za tzv. street facilitators, ktorí následne viedli tzv. street debaty organizované vo všetkých 10 partnerských krajinách. Úlohou mladých ľudí bolo stretávať bežných občanov vo verejných priestoroch a zbierať ich návrhy a postoje k EÚ, (Taliansko). 

V rámci projektov občianskej spoločnosti bolo celkovo podporených 29 projektov (celkovo bolo prijatých 415 žiadostí). V roku 2019 sa najviac projektov venovalo voľbách do Európskeho parlamentu a priorite Diskusie o budúcnosti Európy, ale tiež téme vzťahov EÚ s kandidátskymi krajinami a krajinami východného Balkánu. Až skoro 40% projektov sa venovalo téme medzikultúrneho dialógu, pričom v rámci tejto priorite sa projekty poväčšine sústredili na situáciu migrantov v dnešnej spoločnosti. 

V rámci projektov občianskej spoločnosti bol podporený napríklad aj tento projekt: 

 • AUGmented Europe bol projekt, ktorý sa venoval využívaniu digitálnych technológií na zvyšovanie aktívnej participácie mladých ľudí v rámci politických debát o budúcnosti EÚ. Vybraní mladí ľudia boli vyškolení ako facilitátori rôznych online podujatí, ktoré sa zameriavali na súčasné európske výzvy, ako napríklad na migráciu, sociálnu inklúziu, klimatické zmeny, vzrastajúci nacionalizmus a chodobu. Cieľom bolo vytvoriť súbor politických riešení/odporúčaní, ako by mala EÚ čeliť týmto problémom. Projekt bude ukončený záverečným podujatím vo všetkých štyroch projektových krajinách, konkrétne v Miláne, Rige, Berlíne a v Thessalonikách. Mestá budú vzájomne prepojené prostredníctvom priameho prenosu, (Taliansko). 

Štatistiky za rok 2019

Počet prijatých žiadostí: 1 524

Počet prijatých žiadostí v rámci opatrenia Európska pamäť: 262

Počet prijatých žiadostí v rámci opatrenia Družobné mestá: 588

Počet prijatých žiadostí v rámci opatrenia Siete medzi mestami: 259

Počet žiadostí v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti: 415


Počet podporených žiadostí: 374

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Európska pamäť: 49

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Družobné mestá: 260

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Siete medzi mestami: 36

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti: 29


Počet prijatých slovenských žiadostí: 146 

Počet prijatých slovenských žiadostí v rámci opatrenia Európska pamäť: 6

Počet prijatých slovenských žiadostí v rámci opatrenia Družobné mestá: 121

Počet prijatých slovenských žiadostí v rámci opatrenia Siete medzi mestami: 11

Počet prijatých slovenských žiadostí v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti: 8


Počet podporených slovenských žiadostí: 40

Počet podporených slovenských žiadostí v rámci opatrenia Európska pamäť: 1

Počet podporených slovenských žiadostí v rámci opatrenia Družobné mestá: 39

Počet podporených slovenských žiadostí v rámci opatrenia Siete medzi mestami: 0

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti: 0


Počet prijatých slovenských projektov v období rokov 2014 2019: 1 421 

Počet podporených slovenských projektov v období rokov 2014 – 2019: 247 

 • 6 projektov Európskej pamäti
 • 232 projektov Družobných miest
 • 6 projektov Sietí medzi mestami
 • 3 projekty Občianskej spoločnosti.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť